Laatste Nieuws Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Mr J.B. Kanschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Laatste Nieuws Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Mr J.B. Kanschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Medezeggenschapsraad

Een aantal ouders en leerkrachten hebben zitting in de medezeggenschapsraad (MR).

In de medezeggenschapsraad kan elk onderwerp dat over school gaat ter sprake komen.
De MR is het platform binnen de school dat er bij uitstek voor kan zorgen dat de openheid zo groot mogelijk is en er zo goed mogelijk overleg is tussen schoolleiding, ouders en leerkrachten. Al deze drie partijen kunnen een beroep doen op de MR om bepaalde beleidsmatige zaken op te laten helderen.

De medezeggenschapsraad dient in sommige gevallen ook daadwerkelijk een advies uit te brengen en/of instemming te geven. Denk bijvoorbeeld aan: de schoolgids, het schoolplan, de schoolbegroting, de groepsindeling, het taakbeleid voor het personeel, zorgplan, deelname aan projecten enzovoorts.

We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar in de avonduren. Deze vergaderingen zijn openbaar, behalve heel soms voor onderdelen waar het vertrouwelijke zaken betreft. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen, u dient dit dan wel van te voren te melden bij de secretaris, Mirre Verdenius.

De notulen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar, en kunt u terugvinden op onze site.

Als u vragen heeft, of een punt in een MR vergadering aan de orde zou willen stellen, kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR of mailen via mr.kanschool@debasis.frl